E Stöck Heijmat

Mir hann als Pänz im Matsch jespillt, sinn dürch dr Baach jejaach.

Hann Bütchje deef im Bösch jebaut, sinn vun manchem Bohm jekraach.

Mir hatten nie de Tollwut, he unn do en Zeck.

Bühle un Schramme, Spaß wie jeck.

 

Mir zwei mir sin uss Berpe, mir hann et längs erkannt.

Der schönste Fleck op Jottes Erd, litt he im Eefelland.

Die Kööh loofe he op dr Stroß, mr jeiht he net kapott.

Op Rään, op Schniee, op Sunnesching, he kritt uss keijner fott.

 

Mir fuhren off mim Mopped, och manchmol mit drei mann,

dat joof zwa adenss zoff doheijm, doch dr Kopp blivv miestens dran.

Bier drunke mir heimlich, höngert dr Kappell,

die Zick is längs verjange, veel ze schnell.

 

Mir zwei mir sin uss Berpe, mir hann et längs erkannt.

Der schönste Fleck op Jottes Erd, litt he im Eefelland.

Die Kööh loofe he op dr Stroß, mr jeiht he net kapott.

Op Rään, op Schniee, op Sunnesching, he kritt uss keijner fott.

 

uss Hätz schläät he,  im Eefelland,

Me hätt se jlöck,  selevs in der Hand,

unn wer et kennt,  wer dat versteht, der weeß dat dat he niemols verjeiht.

           

Mir zwei mir sin uss Berpe, mir hann et längs erkannt.

Der schönste Fleck op Jottes Erd, litt he im Eefelland.

Die Kööh loofe he op dr Stroß, mr jeiht he net kapott.

Op Rään, op Schniee, op Sunnesching, he kritt uss keijner fott.

Musik und Text:  Two funny 4 you